چاپ کردن یک document به زبان C#

برای این که بخواهیم یک Document را بدون باز شدن پنجره جدیدی چاپ (Print)کنیم کافیست کد زیر را وارد کنیم:

1
2
3
4
5
6
ProcessStartInfo info = new ProcessStartInfo(("ّC:\\SomeFile").Trim());
      info.Verb = "Print";
      info.CreateNoWindow = true;
      info.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden;
 
      Process.Start(info);

متولد سال 76. از 6 سالگی با کامپیوتر کار های کوچک می کرد، تا تصمیم گرفت یک زندگی جدید را آغاز کند. یک زندگی شاموتی!
از اون به بعد، برنامه نویسی را آغاز کرد و شروع کرد به طراحی وبلاگ و سایت های مختلف.

Facebook LinkedIn  

نظر شما

*